Hướng Dẫn Lập Trình Trung Tâm Báo Động KARASSN 258B2

HƯỚNG DẪN LẬP TRÌNH TRUNG TÂM BÁO ĐỘNG KARASSN 258B2

Bước 1: cài cảm biến cho bộ báo trộm KS-258B2

Bộ chống trộm KS-258B2 có 8 vùng, mỗi vùng cài được 3 cảm biến. Tức là cài đặt tối đa được 24 cảm biến.

* Gắn pin cho cảm biến, bật chế độ off cho tất cả cảm biến hồng ngoại trước khi cài đặt.

 


Cài đặt:

Gắn điện thoại vào trung tâm báo động KS-258B2 để cài đặt

* Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã hệ thống 12*48# –> 11# –> bật cảm biến cho bộ trung tâm nhận –> OK thì nghe 4 tiếng bip.

Cài các cảm biến khác thì làm tương tư thay 11# bằng các mã bên dưới.

11# cài cảm biến thứ 1 vào vùng 1

12# cài cảm biến thứ 2 vào vùng 1

13# cài cảm biến thứ 3 vào vùng 1

21# cài cảm biến thứ 1 vào vùng 2

22# cài cảm biến thứ 2 vào vùng 2

23# cài cảm biến thứ 3 vào vùng 2

…………………………………………

81# cài cảm biến thứ 1 vào vùng 8

82# cài cảm biến thứ 2 vào vùng 8

83# cài cảm biến thứ 3 vào vùng 8

* Xóa cảm biến đã cài

Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã hệ thống 12*48# –> 11## ( thay 11 bằng các vùng tương ứng muốn xóa )

Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã hệ thống 12*48# –> 04# ( xóa tất cả cảm biến đã cài đặt )

Bước 2: Cài số điện thoại báo động cho báo trộm trung tâm KS-258B2

Thiết bị chống trộm qua điện thoại KS-258B2 lưu được 8 số điện thoại, mỗi thời điểm gọi được 1 số. Số thứ 1 gọi không được thì trung tâm báo động gọi số thừ 2, rồi thứ 3 …  thứ 8.

Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã sử dụng 000000# –> 11#Số điện thoại# ( thay 11 bằng các số điện thoại tương ứng )

11# số điện thoại thứ 1#

12# số điện thoại thứ 2#

13# số điện thoại thứ 3#

14# số điện thoại thứ 4#

15# số điện thoại thứ 5#

16# số điện thoại thứ 6#

17# số điện thoại thứ 7#

18# số điện thoại thứ 8#

* Xóa số điện thoại đã cài đặt

Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã sử dụng 000000# –> 11##  ( thay 11 bằng các số điện thoại tương ứng )

Bấm Set ( sau bộ trung tâm) –> nhập mã sử dụng 000000# –> 19# ( xóa tất cả các số điện thoại đã cài )

Bước 3: xử lý khi hệ thống báo trộm trung tâm gọi cho bạn.

Khi có đột nhập, hệ thống báo trộm sẽ gọi cho bạn từ line điện thoại bàn nhà mình.

Bạn bắt máy và nghe tiếng hú. Bạn nghe tầm 10 giây sẽ nghe 1 tiếng ” Bíp” . Sau đó bạn nhập lệnh cần xử lý.

2#: tắt hệ thống báo động

1# : bật lại hệ thống báo động.